نوشته‌ها

قوانین مالیات مستقیم

قوانین مالیات مستقیم

قوانین مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین قوانین در ضمینه مالی می باشد. و در این خصوص باب های مختلف وجود دارد.

در این پست قصد داریم ، سرفصل های مهم را معرفی نماییم .

 

قانون مالیات مستقیم

قانون مالیات مستقیم پارسان حساب ایرانیان

 • باب اول – اشخاص مشمول مالیات

 • باب دوم – مالیات دارایی

 • باب سوم – مالیات بر درآمد

 • باب چهارم – مالیات در مقررات مختلفه

 • باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

 

باب دوم – مالیات دارایی :

 • فصل اول : مالیات سالانه املاک (ماده ۳ الی ۹)

 • فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی(ماده ۱۰ الی ۱۱)

 • فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر (ماده ۱۲ الی ۱۶)

 • فصل چهارم : مالیات بر ارث (ماده ۱۷ الی ۴۳)

 • فصل پنجم : حق تمبر (ماده ۴۴ الی ۵۱)

باب سوم – مالیات بر درآمد :

 • فصل اول : مالیات بردرآمد املاک (ماده ۵۲ الی ۸۰)

 • فصل دوم : مالیات بر درآمد کشاورزی (ماده ۸۱)

 • فصل سوم : مالیات بر درآمد حقوق (ماده ۸۲ الی ۹۲)

 • فصل چهارم : مالیات بر درآمد مشاغل (ماده ۹۳ الی ۱۰۴)

 • فصل پنجم : مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (ماده ۱۰۵ الی ۱۱۸)

 • فصل ششم : مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده ۱۱۹ الی ۱۲۸)

 • فصل هفتم : مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف (ماده ۱۲۹ الی ۱۳۱)

باب چهارم – مالیات در مقررات مختلفه :

 • فصل اول : معافیت ها (ماده ۱۳۲ الی ۱۴۶)

 • فصل دوم : هزینه های قابل قبول و استهلاک (ماده ۱۴۷ الی ۱۵۱)

 • فصل سوم : قرائن و ضرایب مالیاتی (ماده ۱۵۲ الی ۱۵۴)

 • فصل چهارم : مقررات عمومی (ماده ۱۵۵ الی ۱۷۶) 

 • فصل پنجم : وظایف مودیان (ماده ۱۷۷ الی ۱۸۱)

 • فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث (ماده ۱۸۲ الی ۱۸۸)

 • فصل هفتم : تشویقات و جرائم مالیاتی (ماده ۱۸۹ الی ۲۰۲)

 • فصل هشتم : ابلاغ (ماده ۲۰۳ الی ۲۰۹)

 • فصل نهم : وصول مالیات (ماده ۲۱۰ الی ۲۱۸)

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی :

 • فصل اول : مراجع تشخیص مالیاتی و وظایف و اختیارات آنها (ماده ۲۱۹ الی ۲۲۵)

 • فصل دوم : ترتیب رسیدگی (ماده ۲۲۶ الی ۲۴۳)

 • فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی (ماده ۲۴۴ الی ۲۵۱ مکرر)

 • فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن  (ماده ۲۵۲ الی ۲۶۰)

 • فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن  (ماده ۲۶۱ الی ۲۶۲)

 • فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن  (ماده ۲۶۳ الی ۲۷۴)

 

برای دریافت خدمات حسابداری برای امور خود با بهترین شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان تماس بگیرید ۰۹۱۲۳۲۰۶۷۰۴و ۸۸۳۳۴۱۸۲ میدان فاطمی