نوشته‌ها

رد دفاتر روزنامه و کل

موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر

موارد رد دفاتر تخلف از تکالیف قانونی در آئینامه امور مالیاتی منجر به رد دفاتر می باشد .

پس بهترین روش جهت کاهش هزینه های احتمالی در خصوص جرائم مالیاتی انجام امور مرتبط می باشد.

رعایت اصول اصلی بسیار مهم و ضرروی می باشد . زیرا به بهبود روش حسابداری و سند زنی کمک می کند. 

ادامه مطلب …