نوشته‌ها

کاهش جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

جرایم مالیاتی

کاهش جرایم مالیاتی

                          جرایم مالیاتی پارسان حسا ایرانیان

 

جرایم مالیاتی یکی از مهمترین بخش های مالیاتی شرکت است . آشنایی با تکالیف مرتبطه باعث کاهش جرایم مالیاتی می شود .

در برخی از موارد با داشتن مهارت کافی جرایم شما قابل کاهش است . در اصل جرایم مالیاتی تنبیه های مقرر برای تکالیف انجام شده است.

از ابتدای سال ۹۵ برخی از این تکالیف تغییراتی داشته و اضافه یا کم شده است . ادامه مطلب …