نوشته‌ها

پارسان حساب ایرانیان

پلمپ دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر قانونی

پارسان حساب ایرانیان

                                                  دفاتر قانونی پارسان حساب ایرانیان

پلمپ دفاتر قانونی ، یکی از مهم ترین اقداماتی است که شرکت ها و اشخاص مشمول دریافت دفاتر ملزم به دریافت آن می باشند.

از ابتدای سال ۱۳۹۵ دفاتر درآمد و هزینه به طور کامل حذف شده است . طبق طبقه بندی جدید اشخاص حقیقی فقط دسته اول مشمول دریافت دفاتر مالی هستند . 

ادامه مطلب …