نوشته‌ها

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی یکی از ارکانی است که مودیان سالیانه باید انجام دهند. این امور بسیار مهم و حائز اهمیت است. زیرا عدم ارسال به موقع باعث ایجاد جرائم مالیاتی سنگین که در نهایت به افزایش هزینه های شرکت میرسد مونجر می شود. حال با توجه به اینکه قالب شرکت ها نیاز به کاهش هزینه های مالیاتی دارند.

حال به این موضوع می رسیم چه اموری را باید انجام دهیم؟

ادامه مطلب …