منوی دسته بندی

ارسال مدیر مالی

ارسال مدیر مالی

 • اطلاعات هویتی

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • مشخصات مادر

 • مشخصات پدر

 • مشخصات تحصیلی

 • مدرک تحصیلینام واحد آموزشیرشته/گرایشمحل تحصیلاز سالتا سالمعدل 
 • سوابق شغلی و اجرایی

 • نام واحد تجاریسال ورودسال خروجسمتعلت ترک کار 
 • دوره ها و گواهینامه ها

 • نام دورهنام آموزشگاهشماره گواهینامهتاریخ اخذتوضیحات 
 • زبان های خارجی

 • نام زبانسطح مکالمهسطح خواندنسطح نوشتنسطح شنیداری 
 • توضیحات اضافی

 • توضیحات اضافی خود را وارد نمایید.
 • بارگزاری تصویر و رزومه

 • فایل ها را به اینجا بکشید