منوی دسته بندی

اظهارنامه مالیاتی عملکرد 97 اشخاص حقیقی

اظهارنامه مالیاتی97 اشخاص حقیقی

اظهارنامه مالیاتی عملکرد 97 اشخاص حقیقی ، پیش رو است. سالیانه قوانین و مقررات جدیدی به اشخاص حقیقی تحمیل میکنند. که مهم ترین آن افزایش نرخ های مالیاتی و مبالغ مالیاتی سالیانه می باشد.

در بسیاری از مواقع مودیان نمی دانند که به راحتی با رعایت قوانین و مقررات مشخصه این هزینه ها را کاهش دهید. با افزایش نیاز دولت به تامین بودجه کشور و تامین آن از طریق مالیات می باشد. بنابراین در برخی از موارد ترجیح میدهند که پایه های مالیاتی را افزایش دهند. اظهارنامه حقیقی

<yoastmark class=

اظهارنامه حقیقی مشاغل ؟

فهرست مطالب