منوی دسته بندی

انجام اظهارنامه عملکرد مالیاتی شرکت ها

انجام اظهارنامه عملکرد مالیاتی شرکت ها  ، یکی از مهم ترین اقدامات این روز ها برای شرکت ها می باشد. برای انجام به موقع باید تکالیف قانونی را انجام داد. سالیانه شرکت ها به همین علت متضرر هزینه جرایم مالیاتی می شوند.

عدم ارائه و ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر منجر به 30% جریمه عدم ارسال دارد . در این حالت  تمام معافیت ها و قرائن مالیاتی از بین میرود . معافیت های شرکت ها ، دفاتر قانونی و بسیاری از موارد . اظهارنامه شرکت ها

در این حالت اداره مالیات به موجب ماده 95 قانون مالیات مستقیم و طبق بند 2 و 3 امکان رسیدگی به دفاتر نیست . ممیز امکان رسیدگی را ندارد در نتیجه علی الراس می شد.

انجام اظهارنامه مالیاتی شرکت ها

فهرست مطالب