منوی دسته بندی

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالیانه مودیان

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالیانه مودیان با پارسا حساب ایرانیان : اظهارنامه مالیاتی بیانگر کارنامه مالیاتی یک سال مالی شرکت ها و اشخاص حقیقی می باشد . معمولا اظهارنامه مالیاتی دغدغه بسیاری از مدیران و اشخاص در حوزه مالیاتی می باشد .

تیم حسابداری پارسا حساب ایرانیان به شما در این حوزه برای اظهارنامه مالیاتی سال 98 کمک می نماید . برای ارتباط کلیک کنید .

تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد سالیانه مودیان

امور مرتبط با تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال 98

 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۸ شرکتها مطابق قوانین مالیاتی
 • انجام تمام مراحل حسابداری مالیاتی از صفر تا صد یعنی از صدور اسناد حسابداری تا مرحله دفاع از اظهارنامه مالیاتی در مقابل ممیزین مالیاتی. اظهارنامه مالیاتی ۹۸
 • تنظیم اظهارنامه
 • ثبت دفاتر قانونی | ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۹۸
 • تهیه و تنظیم لیست های حق بیمه کارکنان و مالیاتهای تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان
 • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای هر فصل
 • تنظیم گزارش فصلی خرید و فروش اظهارنامه مالیاتی یا انجام امور مربوط به ماده۱۶۹ قانون مالیت های مستقیم
 • تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز ممیزین مالیاتی
 • تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز ارزش افزوده
 • تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه و تنظیم گزارش های مورد نیاز حسابرسان
 • تنظیم اظهارنامه
 • تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه برای اظهارنامه مالیاتی ارائه شده به دارایی
 • شرکت در جلسات هیآت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و نهایتا شورای عالی مالیاتی
 • دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت ها و اشخاص در دارایی
 • تهیه و تنظیم لوایح و دفاعیه و شرکت در جلسات هیآت های حل اختلاف دارایی

فرم اظهارنامه مالیاتی شامل چه مواردی است ؟

 • بخش ١: قسمت های مربوط به بخش پرداخت های اظهارنامه مالیاتی
 • بخش ٢: بخش مربوط به مجوزهای تاسیس شرکت و بهره وری
 • بخش ٣: بخش مربوط به افراد هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
 • بخش ۴: لیست دفاتر رسمی ثبت گردیده شده در اظهارنامه مالیاتی
 • بخش ۵: مشخصات پذیرش  بورس  سهام
 • بخش ۶:دارایی هایی که مالیات آنها از قبل  به طور مقطوع پرداخت گردیده است
 • بخش ٧: بخش درآمدهای معاف از مالیات اظهارنامه مالیاتی
 • بخش ٨: استهلاک زیان سنواتی در اظهارنامه مالیاتی
 • بخش ٩: معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 • بخش١١ : قسمت معافیت و بخشودگی درآمد بدست آمده از اقدامات خارج از کشور
 • بخش ١٢ : اقدامات حاصل از توافق نامه های اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده  ١۶٨ ق . م . م.
 • بخش ١٣ : ثبت و ضبط کمک های مالی پرداخت شده
 • بخش ١۴ : ترازنامه
 • بخش ١۵ : صورت سود و زیان شرکت
 • جدول ١۶ : گردش حساب سود (زیان) انباشته
 • جدول ١٧ : موجودی مواد و کالا
 • جدول ١٨ : سرمایه
 • جدول ١٩ : انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش
 • جدول ٢٠ :بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • جدول ٢١ : بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات
 • جدول ٢٣ : درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت
 • جدول ٢۴ : فهرست صادرات و مابازاء دریافتی
 • جدول ٢۵ : اطلاعات مالک/ مالکین
 • جدول ٢۶ : اطلاعات سرمایه گذاری خارجی

چرا شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان برای تنظیم اظهارنامه ؟

 • تحصیلات عالیه مدیران و پرسنل شرکت
 • تنظیم اظهارنامه
 • داشتن تجربه کاری بالای 10 سال صرفا در حوزه مالیاتی
 • تسلط کامل به استاندارد های حسابداری
 • تسلط کامل به قوانین و مقررات
 • انجام کلیه امور مالیاتی طبق چهار چوب
 • ارائه راهکارهای مالیاتی
 • ارائه مشاوره های مالیاتی
 • تنظیم اظهارنامه
 • تهیه و ارسال اظهار نامه مالیاتی
 • و…

چه کسانی مشمول ارسال اظهارنامه عملکرد می باشند ؟

ﻣﺎﺩﻩ ۱– ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯیر ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟیات و تنظیم اظهار نامه مالیاتی می ﺑﺎﺷﻨﺪ
کلیه ﻣﺎلکین ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ حقیقی یا حقوقی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ یا ﺍﻣﻼک ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ایران ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺏ ﺩﻭﻡ.
 • ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣقیقی ﺍیرانی ﻣقیم ﺍیران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی که ﺩﺭ ایران یا ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍیران ﺗﺤﺼیل می نماید.
 • ﻫﺮ ﺷﺨﺺ حقیقی ﺍیرانی ﻣقیم ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍیران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی که ﺩﺭ ایران تحصیل می کند.
 • ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮقی ﺍیرانی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کلیه ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی که ﺩﺭ ﺍیران یا ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍیران تحصیل می نماید.
 •  ﻫﺮ ﺷﺨﺺ غیر ایرانی ( ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣقیقی یا حقوقی) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی که ﺩﺭ ﺍیران تحصیل می کند ﻭ ﻫﻤﭽﻨین ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎیی که ﺑﺎﺑﺖ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺍﻣتیازات یا سایر ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﻭ یا ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻌلیمات ﻭ کمک ﻫﺎی فنی ﻭ یا ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﻓیلم ﻫﺎی سینمایی ( که ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺎی ﺣﻖ ﻧﻤﺎیش یا ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩیگر ﻋﺎید ﺁﻥ ﻫﺎ می ﮔﺮﺩﺩ) ﺍﺯ ﺍیران ﺗﺤﺼیل می کﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲– ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺯیر ﻣﺸﻤﻮﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟیات ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍین ﻗﺎﻧﻮﻥ نیستند: تنظیم اظهارنامه

 1. ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟتی
 2. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎیی که ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭسیله ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺄمین می ﺷﻮﺩ.
 3.  ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﻫﺎ

خدمات تيم حسابداري شركت پارسا حساب ايرانيان

 • ارسال بیمه و مالیات حقوق ماهانه
 • تنظیم قرارداد حقوق و تهیه فیش حقوقی
 • صدور فاکتور فروش تنظیم اظهارنامه
 • ارسال اررزش افزوده و دریافت گواهی ارزش افزوده
 • ارسال معاملات فصلی ماده 169 مکرر ق.م.م  طبق آئین نامه اجرایی ( زمان رسیدگی جرائم تعلق نمیگیرد با روش مذکور)
 • ثبت اسناد حسابداری
 • تنظیم اظهارنامه
 • تهیه گزارشات مالی
 • تهیه گزارشات مدیریت
 • تحریر دفاتر قانونی
 • ارسال اظهارنامه عملکرد تنظیم اظهارنامه
 • لایحه نویسی
 • رسیدگی در جلسات
 • گزارش سالانه هیئت مدیره
 • چارت های افزایش و کاهش روند شرکت
 • پیشنهادات مبتنی بر میزان تولید و سود دهی
 • برآورد نقطه سر به سر
 • بهای تمام شده
 • تنظیم اظهارنامه
 • برآورد ضایعات تنظیم اظهارنامه
 • انبارگردانی
 • گزارشات هفتگی و ماهانه

براي دريافت خدمات مشاوره با شرکت حسابداری تنظیم اظهارنامه و مالياتي پارسا حساب ایرانیان در ارتباط باشيد .

آدرس :میدان فاطمی ، خیابان چهلستون ، بوعلی سینا شرقی ، پلاک ۲۵ طبقه ۴ ، واحد ۱۰

88390139 -09123206704

پارسا حساب ایرانیان وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *