منوی دسته بندی

شرایط تبصره 100 ق.م.م سال 98

شرایط تبصره 100 ق.م.م سال 98

شرایط تبصره 100 ق.م.م سال 98 ، یکی از روش های تعیین مالیات سالیانه اشخاص حقیقی گروه سوم تبصره 100 ق.م.م می باشد . سال 95 با تغییرات مالیات یک تبصره جهت ماده 100 ق.م.م به وجود آمده است . این ماده برای این است که افراد در گروه سوم بتوانند بدون ارائه دفاتر و مدارک مالیات قطعی خود را در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. تبصره 100

در اینجا برای بهبود روند فعالیت ماهانه و سالانه نیازمند افزایش اطلاعات مالی هستیم . اینکه چگونه با توجه به قوانین روش های بهتری جهت کاهش حساب های مالیاتی دارید بسیار مهم است .

برای دریافت از این تسهیلات و این امور باید فعالیت هایی انجام داد .

در اینجا برای انجام تبصره ماده 100 ق.م.م  شروطی نیاز است .

شرایط تبصره 100 ق.م.م سال 98

  • هرچه زودتر مالیات عملکرد 97 خود را قطعی کنید . شرط اولیه تعیین مالیات مقطوع ، قطعیت سال قبل می باشد .
  • بدهی قطعی سال قبل یا معوق نداشته باشید . تبصره