منوی دسته بندی

فروش صندوق فروشگاهی

فروش صندوق فروشگاهی ، یکی از کارهایی است که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است . به دلیل اینکه بسیاری از افراد و مشاغل ملزم به ارائه فرم ها شده اند.

مشاغلی که با مصرف کننده نهایی در ارتباط بوده اند به محض اینکه مشمول این طرح شوند برای انجام کلیه امور مالیاتی خود باید دستگاه فروشگاهی داشته باشند .

فروش صندوق فروشگاهی

این دستگاه ها با بارکد مالیاتی همراه است . و مستقیم با حساب اشخاص در سامانه مالیاتی در ارتباط می باشد .