منوی دسته بندی

لغو معافیت مالیات عملکرد صادر کنندگان

لغو معافیت صادرکنندگان

لغو معافیت مالیات عملکرد صادر کنندگان ، در سال 97 به دلیل افزایش نرخ ارز و ایجاد بازار سیاه به دلیل کنترل این رویه دولت تصیمیماتی اتخاذ نموده است . یکی از این روش ها تعادل در بازار ارز دستور العمل های بانک مرکزی بوده است .

بانک مرکزی اعلام نموده است که صادر کنندگان باید به طروق زیر ارز های ناشی از صادرات خود را به سیستم بانکی ایران بازگرداند.

دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات  معافیت صادرکنندگان

فهرست مطال