منوی دسته بندی

نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک

نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ، بر اساس دستور صادره و هماهنگی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نسبت به تراکنش های مشکوک حساب ها رسیدگی می شود. این امر به دلیل مبارزه با فرار مالیاتی ، عدم عدالت اجتماعی و مبارزه با پولشویی میباشد.

شرایط رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک