منوی دسته بندی

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م  ، در برخی از موارد قانونی ما در اعتراض به برگ تشخیص و قطعی به نتایح مورد نظر خود نمی رسیم.

این رای ها ممکن است ناعادلانه باشند. بنابراین به مودی این امکان را داده اند که با وجود مدارک و مستندات و دلایل کافی پرونده مجددا توسط هیاتی 3 نفره رسیدگی شود. 251 مکرر

مهلت اعتراض به هیات 251 مکرر مهلت زمانی ندارد.

ماده 251 مکرر ق.م.م چیست ؟

در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع  دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بود مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود. 251 مکرر

وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

هیات موضوع ماده 251 مکرر

هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م