منوی دسته بندی

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟ شاید برای شما هم پیش آمده است که نمیدانید به عنوان شرکت ها چه فعالیت هایی باید انجام بدهید . حسابداری علاوه بر امور جاری باید قوانین مالیاتی را در بر داشته باشد . تکالیف ارزش افزوده بسیار مهم است . در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی در موعد مققر شما مشمول ضرر و زیان های زیاد خواهی شد.

بعضا عدم اطلاع از این قوانین منجر به افزایش بدهی مالیاتی و به طبع آن تعطیلی کارخانه ها می باشد .

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟

 

وظایف مودیان مالیات بر ارزش افزوده؟

ماده 21 قانون ارزش افزوده تکالیف ارزش افزوده چیست ؟

مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، تکالیف ارزش افزوده

به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. تکالیف ارزش افزوده

ماده 22 قانون ارزش افزوده تکالیف ارزش افزوده چیست  ؟

مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود: تکالیف ارزش افزوده

 • عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد. تکالیف ارزش افزوده
 • عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
 • عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
 •  عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.
 • عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق تکالیف ارزش افزوده
 • عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.

خدمات حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق  تکالیف ارزش افزوده
 • ارسال صورت معاملات فصلی ماده 169 ق.م.م
 • ارسال ارزش افزوده دوره ای تکالیف ارزش افزوده
 • ارسال اظهارنامه عملکرد
 • تحریر دفاتر قانونی
 • تحریر لوایح مالیاتی
 • حسابرسی صورت های مالی طبق ماده 272 ق.م.م
 • انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
 • تکالیف ارزش افزوده