منوی دسته بندی

تعریف صورت معاملات ماده 169 ق.م.م

تعریف صورت معاملات ماده 169 ق.م.م  

تعریف صورت معاملات ماده 169 ق.م.م کارشناسان پارساحساب،در این بخش به توضیح میپردازد.

اشخاص حقوقی و حقیقی موضوعماده 169 مکرر ق.م.م موظف به ارائه لیست هستند. تکلیف این مودیان ارائه لیست خریدو هزینه ، فروش پایان هر فصل(45 روز بعد) میباشد.

"<yoastmark

جرائم ماده 169 مکرر ق.م.م

در این بخش به تو