منوی دسته بندی

تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی

نحوه تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی  برخی مواقع پیش میاد که شما اظهارنامه مالیاتی خود را رد کرده اید اما مدارک و اسناد ممیزی و همچنین تحریر دفاتر قانونی را انجام نداده اید.

البته از نظر قانونی این کار ا شتباه است. اما تا زمان رسیدگی و روز جلسه رسیدگی توانایی این را دارید که نواقص پرونده های خود را بر طرف نمایید.

تهیه مدارک ممیزی جهت رسیدگی مالیاتی