منوی دسته بندی

5 روش جهت کاهش مالیات

در این مقاله سعی به این موضوع است تا برخی از مواردی که منجر به کاهش اصل مالیاتاست را بررسی نماییم .

مالیات دستگاه پوز چقدر است؟

مالیات دستگاه پوز چقدر است؟

در سال های اخیر تمرکز سازمان امور مالیاتی به تمام حساب های بانکی افراد بیشتر شده است و به نوعی مرجع اصلی برای محاسبه مالیات میباشد . دستگاه پوز یکی از این موارد است که در این مقاله به آن میپردازیم .