منوی دسته بندی

اخبار روز

صورت مالی شرکت سندیکای ساختمانی تضمین

تصویب صورت مالی شرکت سندیکای ساختمانی

تصویب صورت مالی شرکت سندیکای ساختمانی هر ساله شرکت تضین طی جلسه ای اقدام به تصویب صورت های مالی تهیه شده توسط تیم حسابداری پارسا حساب ایرانیان می نماید .