منوی دسته بندی

انجام کلیه خدمات بیمه و مالیات حقوق

اگر کارتخوان مالیاتی استفاده نشود؟

اگر کارتخوان مالیاتی استفاده نشود؟

اگر کارتخوان مالیاتی استفاده نشود؟ عدم ایتفاده از دستگاه پوز برای مشاغل درمان و مشاغلی که فراخوان می شوند عملی خلاف است. اگر کارتخوان مالیاتی استفاده نشود؟ اما این خلاف…