نوشته‌ها

تاثیر ویروس کرونا بر حسابداری چیست؟

تاثیر ویروس کرونا بر حسابداری چیست؟ در شرایط حال حاضر جهان ویروس کرونا بسیاری از مشاغل و اقتصاد ها را نابود نموده است . تاثیر جهانی این ویروس منجر به کاهش درآمد و بعضاا زیان ده بودن بسیاری از کشورها شده است . حسابداری و کرونا

تاثیر ویروس کرونا بر حسابداری چیست؟

این ویروس به دلیل شیوع سریع و دعدم کنترل دقیق توسط افراد هر روز بیشتر و بیشتر میشود . برای این منظور بسیاری از سیاست های مالی نگران این شرایط هستند.

کاهش میزان روند بورس جهانی کاهش قیمت نفت و همچنین تاثیر آن بر درآمد کشور بسیار مهم است . بودجه درآمدی ایران از بخش نفت بشکه ای 50 دلار در سال 99 بوده است . که در حال حاضر این رقم به 14 دلار رسیده است . حسابداری و کرونا

حال برای ما این سئوال پیش می آید چه تاثیر حسابداری و کرونا بر هم دارند .

ادامه مطلب …