نوشته‌ها

تبصره 2 آیین نامه ماده 169 ق.م.م

تبصره ۲ مالیات ۱۶۹ ق.م.م چیست؟

تبصره ۲ مالیات ۱۶۹ ق.م.م چیست؟  یکی  از موارد مهم در این آئین نامه است . باید توجه کرد برخود دقیق با این آئین نامه ها و دستورالعمل ها می تواند کمک کند که شما به صورت صحیح فعالیت خود را انجام دهید . اجرای دقیق این امور شما را به صورت دقیق و صحیح انجام میشود . تبصره ۲ معاملات

در اینجا باید ابتدا بدانیم که تبصره ۲ ماده ۱۶۹ که مرتبط با معاملات فصلی ماده ۱۶۹ است در خصوص چه موضوع است .

ادامه مطلب …