نوشته‌ها

تعریف صورت معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م

تعریف صورت معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م  

تعریف صورت معاملات ماده ۱۶۹ ق.م.م کارشناسان پارساحساب،در این بخش به توضیح میپردازد.

اشخاص حقوقی و حقیقی موضوعماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م موظف به ارائه لیست هستند. تکلیف این مودیان ارائه لیست خریدو هزینه ، فروش پایان هر فصل(۴۵ روز بعد) میباشد. ادامه مطلب …