نوشته‌ها

کاهش جرایم مالیاتی

جرایم قانون مالیات مستقیم چیست ؟

جرایم قانون مالیات مستقیم چیست ؟

جرایم قانون مالیات مستقیم چیست ؟  یکی از مهمترین بخش های مالیاتی شرکت است . آشنایی با تکالیف مرتبطه باعث کاهش جرایم مالیاتی می شود .

در برخی از موارد با داشتن مهارت کافی جرایم شما قابل کاهش است . در اصل جرایم مالیاتی تنبیه های مقرر برای تکالیف انجام شده است.

از ابتدای سال 95 برخی از این تکالیف تغییراتی داشته و اضافه یا کم شده است .

 

جرایم قانون مالیات مستقیم چیست ؟

 

ادامه مطلب …