نوشته‌ها

جريمه عدم ارائه اظهارنامه

جريمه عدم ارائه اظهارنامه عملکرد مالياتي

جريمه عدم ارائه اظهارنامه عملکرد مالياتي

جريمه عدم ارائه اظهارنامه عملکرد مالياتي را ميدانيد ؟ آيا ميدانيد چه مبالغي ساليانه صرفا بابت جرايم عدم ارسال از موديان دريافت مي شود ؟؟ اين جرايم كه باعث افزايش هزينه هاي ساليانه شركت است به راحت قابل كم كردن است. صرفا با رعايت نكات لازم امكان پذير است .

كار هايي كه به صورت روزانه و يا ماهانه در رسيد انجام ميشود. باعث مي شود كه موديان در زمان رسيدگي با خيال آسوده عمل كنند. جريمه اظهارنامه

هرچقدر درز هاي مالياتي را كاهش دهيد جلسه رسيدگي بهتري خواهيد داشت . جلسه رسيدگي سال 96

كه همين امر باعث بهبود وضعيت رسيدگي و پرونده مالياتي شما خواهد بود. و اين نويد را ميدهد كه شما مودي منظم و داراي مدرك مالياتي صحيح مي باشيد .

ادامه مطلب …