منوی دسته بندی

حد نصاب معاملات در سال 1399

حد نصاب 99

حد نصاب معاملات در سال 1399

حد نصاب معاملات در سال 1399 حد نصاب معاملات در سال 1399 ، طبق جلسه مورخ 3 اردیبهشت سال 99 هیت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به…