نوشته‌ها

حسابداري موسسه فرهنگي هنري

حسابداري مالیاتی موسسه های فرهنگي هنري

حسابداري مالیاتی موسسه های فرهنگي هنري

حسابداري مالیاتی موسسه های فرهنگي هنري ، یکی از حسابداری های است که این روزها بسیار مهم است . معافیت های مالیاتی برای این موسسات وجود دارد .

این موسسات بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مسقیم مبنی بر معافیت این موسسات که دارای مجوز ارشاد هستند می باشد . حسابداری فرهنگی هنری

انجام به موقع تکالیف قانونی برای این مودیان تنها دلیلی است که مشومل دریافت معافیت های مالیاتی می شوند. در غیر این صورت این موسسات مشمول این قانون نبوده اند . در ذیل به برخی از این اقدامات در طول سنوات می پردازیم :

ادامه مطلب …