نوشته‌ها

حسابداری و قرنطینه

حسابدار در دوران قرنطینه چکار میکند؟

حسابدار در دوران قرنطینه چکار میکند؟ در روزهای اخیر که بسیاری از افراد درگیری مسئه کرونا هستند و بحث قرنطینه خانگی مطرح میشود . بسیاری از مشاغل سردرگم هستند . اما شاید بشود به این مسئه  ، حالتهای دیگر را دید . حسابداران با توجه به شرایط کاری و استرس های کاری ناشی از پایان سال می توانند در این روز ها به بهترین نحو عمل نمایند و امور مرتبط را انجام دهند .

حسابدار در دوران قرنطینه چکار میکند؟

در اینجا به چند مورد اشاره می نماییم :

ادامه مطلب …