نوشته‌ها

درآمد پیمانکار

مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟

مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟ در برخی موارد برای حسابداران شبه پیش می آید که چگونه میتواند ، درآمد خود را شناسایی کند . در استاندارد شماره 9 حسابداری نکات بسیاری در این خصوص بیان شده است . اما نکته اصلی این است که درآمد پیمانکار  چگونه است .

طبق استاندارد شماره 9 درآمد اعلامی درصد پیشرفت کار محاسبه میکنید. این دو با هم اختلاف دارند و اصولا درصد پیشرف کار بیشتر می باشد .

مبنای ارسال درآمد فصلی پیمانکاران چیست؟

حال برای شما باید جای سئوال باشد که به عنوا حسابدار چگونه باید شناسایی کنید .

ادامه مطلب …