نوشته‌ها

شرایط تبصره ۱۰۰ ق.م.م سال ۹۸

شرایط تبصره ۱۰۰ ق.م.م سال ۹۸

شرایط تبصره ۱۰۰ ق.م.م سال ۹۸ ، یکی از روش های تعیین مالیات سالیانه اشخاص حقیقی گروه سوم تبصره ۱۰۰ ق.م.م می باشد . سال ۹۵ با تغییرات مالیات یک تبصره جهت ماده ۱۰۰ ق.م.م به وجود آمده است . این ماده برای این است که افراد در گروه سوم بتوانند بدون ارائه دفاتر و مدارک مالیات قطعی خود را در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند. تبصره ۱۰۰

در اینجا برای بهبود روند فعالیت ماهانه و سالانه نیازمند افزایش اطلاعات مالی هستیم . اینکه چگونه با توجه به قوانین روش های بهتری جهت کاهش حساب های مالیاتی دارید بسیار مهم است .

برای دریافت از این تسهیلات و این امور باید فعالیت هایی انجام داد .

در اینجا برای انجام تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م  شروطی نیاز است .

ادامه مطلب …