نوشته‌ها

شروط استرداد مالیات ارزش افزوده

شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده

شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده 

شروط استرداد مالیات بر ارزش افزوده  با توجه به اینکه در برخی از موارد شرکت ها بنا به شرایطی که دارمد . مالیات اضافه ای به دولت پرداخت می نمایند .

در این حالت راههایی وجودوجه به شما بازگردانده شود. دارد که این مبلغ را مشخص کنند وتعیین تکلیف نمایند . استرداد ارزش افزوده

  • انتقال به دوره آتی
  • درخواست استرداد وجه

برخی موارد نیاز دارد که مبالغ را دریافت نمیاند . باید بدانیم که برای دریافت وجه حتما باید رسیدگی مالیاتی انجام شود.

مودیان مالیاتی که به هر عنوان مالیات اضافی پرداخت کرده و این اضافه پرداختی برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل استرداد تشخیص داده شود.

ادامه مطلب …