نوشته‌ها

ضوابط ماده 100 قانون مالیات مستقیم

ضوابط ماده 100 قانون مالیات مستقیم

ضوابط ماده 100 قانون مالیات مستقیم ، چگونه است؟ از ابتدای سال 1395 وزارت محترم دارایی اقدام به ایجاد تغییرات مناسب در ضمینه قوانین مالیاتی کرده است. این قوانین به منظور کاهش اشتباهات ایجاد شده است. در متن قانون گروه بندی اشخاص از بند های الف ، ب ، ج به گروه اول ، گروه دوم و گروه سوم طبقه بندی گردیدند.

با توجه به این گروه بندی ها می توان گفت افراد در این بخش ها تغییر  کرده اند. و همچنین دفاتر درآمد و مشاغل به صورت کلی حذف گردیده است. ماده 100ق.م.م

ادامه مطلب …