نوشته‌ها

ضوابط ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم

ضوابط ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم

ضوابط ماده ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم ، چگونه است؟ از ابتدای سال ۱۳۹۵ وزارت محترم دارایی اقدام به ایجاد تغییرات مناسب در ضمینه قوانین مالیاتی کرده است. این قوانین به منظور کاهش اشتباهات ایجاد شده است. در متن قانون گروه بندی اشخاص از بند های الف ، ب ، ج به گروه اول ، گروه دوم و گروه سوم طبقه بندی گردیدند.

با توجه به این گروه بندی ها می توان گفت افراد در این بخش ها تغییر  کرده اند. و همچنین دفاتر درآمد و مشاغل به صورت کلی حذف گردیده است. ماده ۱۰۰ق.م.م

ادامه مطلب …