نوشته‌ها

فرم اظهارنامه مالیاتی

فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد چیست؟

فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد چیست؟

فرم اظهارنامه مالیات بر عملکرد چیست؟ سالیانه از طریق سایت مالیاتی است. هر سال بخش فناوری اطلاعات دارایی فرمتی الکترونیکی را در سامانه قرارمی دهد. مودیان باید به صورت سالانه در این فرمت قرار دهند. سالیانه انجام می گردد. بسیاری از افراد تصور دارند اظهارنامه مالیاتی کار مشکلی نیست. اما عدم انجام به موقع آن و پیروی دقیق بر آن مشمول زمان و تجربه می باشد. نبود تجربه کافی در برخی موارد مونجر به ایجاد جرایم می شود.

ادامه مطلب …