منوی دسته بندی

قانون مالیات مستقیم

جدول معافیت مالیات های سال 1399

جدول معافیت مالیات های سال 1399 ، هر ساله معافیت های صادره از طریق بودجه سال آینده اعلام میگردد . این معافیت ها برای اشخاص با درآمد های مشمول مالیات…