نوشته‌ها

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا  ، در خصوص درآمد مشمول مالیات حقوق  می باشد. یعنی دقیقا مشخص میکند افراد مشمول که در ماده ۸۲ ق.م.م به آنها اشاره کرده ایم تحت چه عناوینی مالیات به آنها تعلق میگیرد. ماده 83

  • حقوق مبنا
  • مزایای شغلی ( مستمر/ غیر مستمر)

این مالیات قبل از کسر، کسورات فیش حقوقی و الزامات قانونی است. در نتیجه در جمع ناخالص محاسبه میگردد.

ادامه مطلب …