منوی دسته بندی

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا

ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم مزایا  ، در خصوص درآمد مشمول مالیات حقوق  می باشد. یعنی دقیقا مشخص میکند افراد مشمول که در ماده…