نوشته‌ها

ماده 172 قانون مالیات مستقیم

ماده 172 قانون مالیات مستقیم چیست؟

ماده 172 قانون مالیات مستقیم چیست؟

ماده 172 قانون مالیات مستقیم چیست؟ ، در این ماده ما باید دانیم مراد اصلی چیست ؟ این ماده در خصوص ساخت و تعمیر وجوهی است که دارای بسیاری از مشتقات مختلف است .

صددرصد وجوهی كه به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود ، و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمك‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت ماده 172

ادامه مطلب …