منوی دسته بندی

مالیات تراکنش های بانکی

کاهش مالیات تراکنشهای بانکی سال 93

کاهش مالیات تراکنش های بانکی سال 93

کاهش مالیات تراکنش های بانکی سال 93  ، این روزها با توجه به افزایش حجم تراکنش های بانکی و همچنین تمرکز سازمان امور مالیاتی بر روی این افراد باید تدابیری…