نوشته‌ها

مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸

مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸

مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸ ، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی ، اظهارنامه مالیات مودی خواهد بود .

حسابداران و مدیران مالی باید در نظر داشته باشن ، که نحوه ارائه صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸ چگونه ارائه میشود.

در این حالت باید توجه کنید که اظهارنامه ها مورد پذیرش قرار میگیرد. اما طبق شرایط خاص می باشد. تشخیص مالیات 98

ارائه دقیق شرایط خاص و حل نمودن باید بدانیم که بسیار حالت خاصی میباشد.

ادامه مطلب …