منوی دسته بندی

مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸

مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸

مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸ مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال ۹۸ ، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی ، اظهارنامه مالیات مودی خواهد بود . حسابداران و مدیران…