نوشته‌ها

مبنای قیمت اظهارنامه عملکرد

مبنای قیمت گذاری اظهارنامه مالیات عملکرد

مبنای قیمت گذاری اظهارنامه مالیات عملکرد

مبنای قیمت گذاری اظهارنامه مالیات عملکرد

در برخی موارد ما نیاز داریم بدانیم بر چه مبنای به کار مالی ما قیمت میدهند.

برای مثال مشتریان تماس میگرن و میگویند ما ۱ زونکن داریم و کاری نداریم!!!!!!!!!!!!!!!!!

اما از نظر بخش مالی شما با همان یک زونکن هم فعایلت خود را دارید مبلغ اظهارنامه

ادامه مطلب …