نوشته‌ها

محاسبه مالیات اجاره

محاسبه مالیات بر اجاره طبق قانون

محاسبه مالیات بر اجاره طبق قانون

محاسبه مالیات بر اجاره طبق قانون چگونه محاسبه میشود؟ مالیات حقوق یکی از تکالیف قانونی مستاجر به عنوان شخص حقوقی و حقیقی و بنگاه اقتصادی می باشد . مالیات اجاره بر پایه درآمد حاصل از اجاره می باشد. از نظر قانونی مستاجر که دارای فعالیت اقتصادی است این نوع مالیات را که نوعی مالیات تکلیفی قلمداد می شود. را ماهانه به اداره دارایی معرفی و فیش مالیات بر درآمد اجاره را پرداخت می نماید. مالیات اجاره و از اجاره کسر می نماید. مالیات اجاره با این حال اجاره بر عهده مالک می باشد. اما مستاجر به مدارک پرداخت در زمان رسیدگی نیاز دارد. هزینه اجاره نوعی هزینه قابل قبول مالیاتی است . به شرط اینکه تمام تبصره های پرداخت رعایت شود. مالیات اجاره

ادامه مطلب …