نوشته‌ها

معاملات فصلی

مشاهده سوابق سال 97 معاملات فصلي

مشاهده سوابق سال 97 معاملات فصلي

مشاهده سوابق سال 97 معاملات فصلي ، از تاريخ 98/01/25 در سامانه اقتصادي فعال گرديد . بسياري از موارد شما قبل از رسيدگي نياز داريد بدانيد چه افرادي به نام شما گزارش رد نموده اند .

حال با توجه به اينكه زمان ارائه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي پايان خرداد و تير ماه 98 مي باشد . اين امكان وجود دارد كه گزارشات را تا پايان پاييز چك نمايند. سوابق معاملات فصلي

اين كار براي موديان مالياتي بسيار مفيد است . زيرا در بسياري از موارد ممكن است ، معاملاتي به اشتباه براي شما ثبت گردد. و يا اينكه شما به دليل عدم دريافت فاكتور ها ثبت ننموده ايد.

ادامه مطلب …