نوشته‌ها

معافیت صادر کنندگان

معافیت مالیاتی برای صادر کنندگان ایران

معافیت مالیاتی برای صادر کنندگان ایران

معافیت مالیاتی برای صادر کنندگان ایران چیست ؟ در رابطه با معافیت مالیات صادر کنندگان اطلاع دارید؟ چگونه مشخص کنید؟ با توجه به تغییرات این سال ها در خصوص نرخ ارز معافیت صادر کنندگان چگونه است ؟ معافیت صادرکنندگان

با توجه به قانون بودجه در سال 1398 ، به شرح زیر تغییر خواهد کرد.

ادامه مطلب …