نوشته‌ها

رد دفاتر روزنامه و کل

موارد رد دفاتر قانونی توسط ممیز

موارد رد دفاتر قانونی توسط ممیز

موارد رد دفاتر قانونی توسط ممیز تخلف از تکالیف قانونی در آئینامه امور مالیاتی منجر به رد دفاتر می باشد .

پس بهترین روش جهت کاهش هزینه های احتمالی در خصوص جرائم مالیاتی انجام امور مرتبط می باشد.

رعایت اصول اصلی بسیار مهم و ضرروی می باشد . زیرا به بهبود روش حسابداری و سند زنی کمک می کند. 

ادامه مطلب …