نوشته‌ها

https://parsatax.com

نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه

نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه

نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سالیانه یکی از مهم ترین مراحل مالیاتی است. اشتباه ارسال در اظهارنامه مالیاتی منجر به تبعات مختلف مالیاتی میباشد.

تکالیف قانونی مودیان در خصوص اظهارنامه مالیاتی منوط به بند ها و قواعد مختلف مالیاتی می باشد.

برای مثال ماده 95 ق.م.م الزام به ارسال اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر بیان میکند. بنابر این تشریح اهم وظایف مهم است.

ادامه مطلب …