نوشته‌ها

خسارت

هزینه های جبران خسارت برای شرکتها

هزینه های جبران خسارت برای شرکتها

هزینه های جبران خسارت برای شرکتها وارده به فعالیت ها و دارایی های موسسه در حساب مالیاتی مودی قابل قبول است مشروط بر این میباشد که  :

  • وجود خسارت محقق شده باشد.
  • موضوع و میزان آن مشخص شده باشد.
  • طبق مقررات ،قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

ادامه مطلب …