نوشته‌ها

پایانه فروشگاهی

از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟

از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟

از قوانین پایانه فروشگاهی چه میدانید؟ در سالهای اخیر به دلیل افزایش اتکای دولت به درآمد های مالیاتی ساز و کارهایمختلفی برای دریافت مالیات به وجود آمده است .

در بسیاری از مشاغل و موارد فرار مالیاتی منجر به افزایش بی عدالتی مالیاتی می شود . مودیانی با درآمد های ثابت مانند کارمندان مالیات خود را قبل از دریافت حقوق دریافت می نمایند . اما بسیاری از مودیان اصل مالیات خود را کتمان می نمایند . و مالیات قابل پرداخت خود را در آینده پرداخت مینمایند . سازمان امور مالیاتی برای افزایش دسترسی های خود در طرح جامع مالیاتی اقدام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای مشاغل نموده است .

ادامه مطلب …