نوشته‌ها

پلمپ دفاتر قانونی روزنامه و کل

پلمپ دفاتر قانونی روزنامه و کل

پلمپ دفاتر قانونی روزنامه و کل ، یکی از مهم ترین اقداماتی است که شرکت ها و اشخاص مشمول دریافت دفاتر ملزم به دریافت آن می باشند.

از ابتدای سال 1395 دفاتر درآمد و هزینه به طور کامل حذف شده است . طبق طبقه بندی جدید اشخاص حقیقی فقط دسته اول مشمول دریافت دفاتر مالی هستند . 

ادامه مطلب …