نوشته‌ها

شرکت حسابداری

چگونه حسابداری شرکتهای ارائه خدمات کنیم؟

چگونه حسابداری شرکتهای ارائه خدمات کنیم؟

چگونه حسابداری شرکتهای ارائه خدمات کنیم؟ ، از جمله حسابداری های مقدماتی می باشد . برای شرکت های با حالت خدمات کاربرد دارد.

در این شرایط صرفا ۲ مبحث درآمد و هزینه وجود دارد . یعنی شرکت ها به ارائه خدمات مشغول هستند و هزینه های مرتبط با آنها صرفا مختص خدمات است .

در این حسابداری خرید و فروش و تولید وجود ندارد. برای همین به آنها حسابداری خدماتی گفته میشود . حسابداری شرکتهای خدماتی

ادامه مطلب …