منوی دسته بندی

۸۵

ماده ۸۴ ۸۵ ۸۶ مالیات مستقیم

ماده ۸۴ ۸۵ ۸۶ مالیات مستقیم جز مواردی است که مرتبط با میزان معافیت های مالیات حقوق است. ماده ۸۴،۸۵،۸۶ قانون مالیات مستقیم باید بدانید که قوانین مرتبط مالیات بر…