منوی دسته بندی

محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه

محاسبه مالیات مقطوع برای دارندگان سکه : در سال 97 با فروش سکه از سوی بانک مرکزی مواجه شدیم. با اعلام این موضوعیت تعداد کثیری از افراد به تبدیل وجه نقد خود به سکه شدند. این امر که سیاست انقباضی دولت بوده است. مالیات دارندگان سکه

مالیات مقطوع برای دارندگان سکه